The BFF Digital Libraries

Facebook BFFBFF is now on Facebook! Please visit and join us in releasing God's powerful Word to our generation!

God's peace can help us live above anxieties as we learn to trust in Him!

The Lord Your Healer: 

Discover Him and Find His Healing Touch by Paul J. Bucknell

Newest! The Lord Your Healer

Discover Him and Find His Healing Touch

First step of discipleship
revive devotions
Advanced Discipleship

The Bible Teaching Commentary on Genesis: The Book of Foundations

Commentaries that specialize on training the teacher!

Overcoming Anxiety: Finding Peace, Discovering God

 

Visaya, Cebuano, Binasaya Christian Book & Training Seminars

Paul J. Bucknell

Ang Angos

Ang Kinauyokan sa Kinabuhi

Book: pdf | epub | Kindle/Amazon


Ang Angos


Ang Agos: Pagpasiugda sa Spirituhanon Pagtubo diha sa Simbahan

Video/audio mp3 Christian training seminars

Rev. Paul J. Bucknell
Translated by Pastor Berwyn Villadares

Katuyoan niining Pastor seminar mahitungod sa Pagkatinon-an
Pagsangkap sa bibliyanhon kalidad sa pagpanudlo sa pagkatinon-an ug Kristohanong pagmatoto sa mga pangulo sa simbahan aron sa pagtabang sa pagpasabot ug pag-ugmad sa pagpatubo sa simbahan.Kining unang han’ay mao ang sentro sa pagpasundayag sa Ang Pag-agos gikan sa 1 Juan 2:12-14 Ug makahimo ang mga pangulo sa paghatud sa spirituhanon pagtubo niadtong bisan kinsa ang ana-a sa ikatulong ang-ang.

Go =>


Visaya:Ang Agos: Pagpasiugda sa Spirituhanon Pagtubo diha sa Simbahan

Pagkab-ot Luyo sa Pagkauyamot:
Mahimong usa ka Magbubuntog

Video/audio mp3 Christian training seminars

Rev. Paul J. Bucknell
Translated by Pastor Lito Cabilogan

Pagkab-ot Luyo sa Pagkauyamot nagpakita kon unsaon pagkuha ug lig-on nga pagsalig diha sa Pulong sa Dios aron kita nga mga katawhan sa Dios, pinaagi sa kalig-on sa atong pagtoo nga nagalihok diha sa atong Espirituhanong paghamtong padulong ingon nga naholma diha sa panagway ni Kristo. Ang ulahi nga mga Sesyon mahitungod sa Kabalaka, Kasuko, Garbo, Kaibog, Kasubo ang tanan ginahimo diha sa patukuranan nga makaplagan diha sa unang upat ka Sesyon. Mga Pagbansay ginahatag.

Go=>


info@foundationsforfreedom.net

Scriptures typically quoted from the New American Standard Bible unless noted: (C) Copyright The Lockman Foundation 1988

Looking for Revival?