"https://www.w3.org/1999/xhtml" lang="es" xml:lang="es"> D2 Cebuano: Pagkab-ot Luyo sa Pagkauyamot: Mahimong usa ka Magbubuntog

BFF relevant articles

BFF Discipleship 2 Library

A great deal! Loads of helpful BFF discipleship resources in one place. Buy or see what is on the Discipleship Libraries.

Basic Discipleship Introduction and materials

Basic Step of Discipleship

Intermediate discipleship materials

Intermediate Step of Discipleship

Advanced Disciplehship

Advanced Step of Discipleship

Help oversea pastors by making donations to BFF!

Learn more!

 

BFF RSS index feed

D2 Video/Audio Discipleship Training Seminar

Translated from English into Cebuano, Visaya
Rev. Paul J. Bucknell

Pagkab-ot Luyo sa Pagkauyamot:
Mahimong usa ka Magbubuntog


Translated from English into Visaya, Cebuano (Philippines)

Rev. Paul J. Bucknell
Translated by Lito Cabilogan

Video Training: #1 Espiritu | #2 Pagpili | #3 Pagbaton | #4 Kadaugan
Overcome...: #5 Kabalaka | #6 Garbo | #7 Kailibgon | #8 Kasuko
Overcome...:#9 Kasub-anan | #10 Ingon nga Magbubuntog

D2 Index | D1 Seminar, Visaya Main Training Index

Our full set of exercises, slides and handouts are available as part of the BFF Cebuano, Visaya library! If you live in Philippines, you can get this for free, otherwise check out our store!


Mga giya nga basahon ug mga Pagbansay

Pagkab-ot Luyo sa Pagkauyamot nagpakita kon unsaon pagkuha ug lig-on nga pagsalig diha sa Pulong sa Dios aron kita nga mga katawhan sa Dios, pinaagi sa kalig-on sa atong pagtoo nga nagalihok diha sa atong Espirituhanong paghamtong padulong ingon nga naholma diha sa panagway ni Kristo. Ang ulahi nga mga Sesyon mahitungod sa Kabalaka, Kasuko, Garbo, Kaibog, Kasubo ang tanan ginahimo diha sa patukuranan nga makaplagan diha sa unang upat ka Sesyon. Mga Pagbansay ginahatag.


Sesyon #1

path of discipleship 1 2 3Ang Espiritu sa Magbubuntog

APagkat-on sa pagpakigsaad uban sa walay paglaom karon!

Ang Espiritu sa Magbubuntog nagapakita sa kamahinungdanon sa paglaom ug unsaon nga makabaton sa lig-on nga pagsalig diha sa pulong sa Dios aron nga kitang tanan makalihok ngadto sa atong Espirituhanong paghamtong ngadto sa tibuok nga pagkahamtong.

#1 View | Listen

Sesyon #2

Pagdiskobre sa mga Pagpili

 

Ngano nga dili magahimog mga lakang diha sa imong Espirituhanong Pagtubo?

Ngano nga ang mga magtoo mutapos uban sa pagkauyamot ug lay nga kinabuhi labaw kay sa kay sa kinabuhi nga napuno kang Kristo? Ang Pagdiskobre sa mga pagpili nagapakita kon unsaon nga ang atong mga pagpili nga adunay kalabutan sa atong paglaom ug pagsalig. Mao kini ang patukuranan nga Sesyon nga nagagiya ngadto sa mga mahinongdanon kalambo-an diha sa atong mga kinabuhi.

#2 View | Listen

Sesyon #3

spiritual warfarePagbaton ug Kusog

Pagdiskobre ug kasinati-an sa gahom sa pulong sa Dios!

Ang Dios nagasulti ngadto sa iyang katawhan pinaagi sa Iyang Pulong ug paggamit sa kamatooran nga nagahatag kanila ug kagawasan. Ang kamatooran nagapalig-on sa imong pagtoo ug epektibong nakig-away sa mga pagduhaduha nga gihatag pinaagi sa usa ka dautan. Pagkat-on kon gi-unsa sa Dios pagpakigsulti diha kanimo.

#3 View | Listen

Sesyon #4

Pakigaway ngadto sa Kadaugan

Ang Pagsabot/Pag intindi sa Espirituhanong Pakigaway ug unsaon nga makabuntog pinaagi sa kamatooran.victory prayer

Insakto nga pagsabot/pagintindi ug paghimo sa Espirituhanong pakigaway maoy una ngadto sa paglig-on sa Kristohanong pagtubo. Pagkat-on sa mga proseso pinaagi sa usa nga nagmadaugon sa pagpakigaway niini nga Espirituhanong panagaway!

#4 View | Listen

Sesyon #5

Pagbuntog sa Kabalaka: Sa Pagpanagiya sa Kalinaw sa Dios

Pulihi ang imong kabalaka ug pagduhaduha uban sa hingpit nga kalinaw sa Dios!

Ang Kabalaka makaapekto! Pagdiskobre unsaon nga makabuntog sa kabalaka pinaagi sa pagpangita sa kalinaw sa Dios. Pagkat-on unsa nga mga lakang sa pagpangita sa Kalinaw sa Dios!

#5 View | Listen

Cebuano / Visaya Digital LibraryPurchase the BFF Cebuano, Visaya Christian Digital Library!

Check out the BFF Cebuano, Visaya Library available at our BFF Store. This either can be downloaded when you desire or can get on a double-sided Library or thumbdrive. Includes all our many Cebuano, Visaya resources. Free to adapt and use!
If you are from Philippines, be sure to check our Seed Project for free resources (download only).
 

Sesyon #6

Pagbuntog sa Garbo: Paghupot ngadto sa PagpaubosDesign

Ang Garbo usa ka dako nga kaaway sa tawo. Itugyan man nato ang tanan natong kasal-anan, apan ang garbo nagabaton ug dagkong kadautan pinaagi sa pagpugong kanato gikan sa tinuod nga paghinolsol ug pagmugna ug mga pader, nga nagapugong kanato sa pagpakig-uli.

#6 View | Listen

Sesyon #7

Pagbuntog sa mga Kailibgon: Mogakos ngadto sa Gugma sa Dios

Ibaylo ang pagkauyamot ug sayop nga mga kailibgon sa gahom sa gugma sa Dios!

Nakasulay ka naba nga nakabuntog sa mga kailibgon? Ang anino sa kinatibuk-an nagabilin ug daghang mga sagbot, kaulaw,ug kapildihan. Pagkat-on kon unsaon epectibo ang kini nga panagaway niini nga mga kailibgon pinaagi sa gahom sa pagkakontento!

#7 View | Listen

Sesyon #8

Pagbuntog sa Kasuko: Pagbaton sa Pailob sa Dios

KasukoAng paghatag ngadto sa Ginoo nga Sya ang magakontrol usa kini magatugot nga makabarog kita luyo sa kasuko ug pagdumot.

Bisan supak sa atong nasinati, kasuko mahimong mapugngan. Pagkat-on sa emosyonal ug spiritual nga sitwasyon sa kasuko ug kalulot, pailob ug kaluoy nga masmaayo kay sa pagka arogante nga pagtagad ngadto sa uban.

#8 View | Listen

Sesyon #9

Pagbuntog sa Kasub-anan:Pagdawat sa Paglaom sa Dios

Pagpuli sa kahiubos ug kasubo uban sa Paglaom ug kalipay sa Dios!

Pagpuli sa kahiubos ug kasubo uban sa Paglaom ug kalipay sa Dios! Paglantaw para sa matabang gikan sa kasub-anan? Susiha ang gamut nga tinubdan sa mga kahiubos ug kasub-anan gikan sa kabahin sa Biblia. Pagbuntog sa kasub-anan, ug ang Ginoo magamit sa Iyang Paglaom diha kanimo nga madala kini ngadto sa uban!

#9 View | Listen

Sesyon #10

Ingon nga MagbubuntogFailure is not allowed

Pagkat-on nga masayon sa mga Prinsepyo sa Pagtubo

May dapit bas a imong problema nga wala nahisgutan? Kini nga sesyon nagahatag pagpakita ug pagsaysay nga masayon sa magbubuntog nga mga prinsepyo aron maka angkon ug kadaugan sa matag bahin sa kinabuhi nga malisod samtang magapanambagon sa uban.

#10 View | Listen

Next =>

Our full set of exercises, slides and handouts are available as part of the BFF Cebuano, Visaya Digital Llibrary! If you live in Philippines, you can get this for free, otherwise check out our store!


Bilingual: English-Cebuano, Visaya materials->