BFF relevant articles

BFF Discipleship 2 Library

A great deal! Loads of helpful BFF discipleship resources in one place. Buy or see what is on the Discipleship Libraries.

Basic Discipleship Introduction and materials

Basic Step of Discipleship

Intermediate discipleship materials

Intermediate Step of Discipleship

Advanced Disciplehship

Advanced Step of Discipleship

Help oversea pastors by making donations to BFF!

Learn more!

 

BFF RSS index feed

Cebuano: Pagkab-ot Luyo sa Pagkauyamo: Mahimon usa ka Magbubuntog (D2)

D2 Audio Discipleship Training Seminar: Sesyon #7

Pagkab-ot Luyo sa Pagkauyamo: Mahimon usa ka Magbubuntog (D2)
D2 Reaching Beyond Mediocrity: Becoming an Overcomer

#7 Pagbuntog sa mga Kailibgon: Mogakos ngadto sa Gugma sa Dios

Translated from English into Cebuano, Visaya

Rev. Paul J. Bucknell


Audio Training: #1 Espiritu | #2 Pagpili | #3 Pagbaton | #4 Kadaugan
Overcome...: #5 Kabalaka | #6 Garbo | #7 Kailibgon | #8 Kasuko
Overcome...:#9 Kasub-anan | #10 Ingon nga Magbubuntog

D2 Video Index | D1 Seminar, Visaya Main Training Index


Ibaylo ang pagkauyamot ug sayop nga mga kailibgon sa gahom sa gugma sa Dios!

Nakasulay ka naba nga nakabuntog sa mga kailibgon? Ang anino sa kinatibuk-an nagabilin ug daghang mga sagbot, kaulaw,ug kapildihan. Pagkat-on kon unsaon epectibo ang kini nga panagaway niini nga mga kailibgon pinaagi sa gahom sa pagkakontento!tentasyon - Cebuano

Click below to view the audio: Pagbuntog sa mga Kailibgon: Mogakos ngadto sa Gugma sa Dios

Pagkab-ot Luyo sa Pagkauyamo: Mahimon usa ka Magbubuntog (D2): D2 Reaching Beyond Mediocrity: Becoming an Overcomer
Sesyon #7 Pagbuntog sa mga Kailibgon: Mogakos ngadto sa Gugma sa Dios
Downloads: Video | Audio

Our full set of exercises, slides and handouts are available as part of the BFF Cebuano, Visaya library! If you live in Philippines, you can get this for free, otherwise check out our store!

line

Aplikasyon sa Kinabuhi: Ana’y gugma

Ang Pagpakigbahin sa Kinabuhi ug Pagbansay

  1. Unsa ba ang ubang mga pangandoy, maayo ug dautan, nga mosulay sa porma sa imong mga desisyons?)

  2. Nalipay ba ang Dios uban sa mga salida (movies), sa mga pulong, sa mga litrato, sa mga pangbiste nga naga dala kanimo sa sekswal nga mga pangandoy? Unsa ba ang atong ikasulti ngadto kanila? Isaysay.

  3. Mouyon ka ba sa ginasulti nga ang tinuod nga gugma dili gyud makapangibog? Isaysay.

  4. Unsaon nga ang pagkakontinto magagahum ug magapahigawas sa tanan mga kailibgon?

  5. Hatag nga mga buluhaton #1-4 Sa Pagbuntog sa Kailibgon ug Biblikanhong pagpamalandong gikan sa Philppians 4:8)

 

Cebuano / Visaya Digital LibraryPurchase the BFF Cebuano, Visaya Christian Digital Library!

Check out the BFF Cebuano, Visaya Library available at our BFF Store. This either can be downloaded when you desire or can get on a double-sided Library or thumbdrive. Includes all our many Cebuano, Visaya resources. Free to adapt and use!
If you are from Philippines, be sure to check our Seed Project for free resources (download only).

Next -> Listen or view Sesyon #8.

Directory of Discipleship Articles

Introduction to Discipleship's 3 Stages and The Flow
Basic Discipleship Stage
Basic discipleship stage and BFF materials.
Intermediate Discipleship Stage
intermediate discipleship stage and BFF materials.
Advanced Discipleship Stage
Advanced discipleship stage and BFF materials.
The Flow
Diagram of integrated Discipleship
Spirit-Dependent Teaching
7 principles on excellent teaching.
Designing discipleship curriculum
Stages and goals of discipleship
Discipleship Shapers
Learning how Christians grow
Understanding the Cycle of Decline and Revival (Judges 2)