BFF relevant articles

BFF Discipleship 2 Library

A great deal! Loads of helpful BFF discipleship resources in one place. Buy or see what is on the Discipleship Libraries.

Basic Discipleship Introduction and materials

Basic Step of Discipleship

Intermediate discipleship materials

Intermediate Step of Discipleship

Advanced Disciplehship

Advanced Step of Discipleship

Help oversea pastors by making donations to BFF!

Learn more!

 

BFF RSS index feed

Cebuano: Pagkab-ot Luyo sa Pagkauyamo: Mahimon usa ka Magbubuntog (D2)

D2 Audio Discipleship Training Seminar: Sesyon #10

Pagkab-ot Luyo sa Pagkauyamo: Mahimon usa ka Magbubuntog (D2)
D2 Reaching Beyond Mediocrity: Becoming an Overcomer -

#10 Ingon nga Magbubuntog

Translated from English into Cebuano, Visaya

Rev. Paul J. Bucknell


Audio Training: #1 Espiritu | #2 Pagpili | #3 Pagbaton | #4 Kadaugan
Overcome...: #5 Kabalaka | #6 Garbo | #7 Kailibgon | #8 Kasuko
Overcome...:#9 Kasub-anan | #10 Ingon nga Magbubuntog

D2 Video Index | D1 Seminar, Visaya Main Training IndexPagkat-on nga masayon sa mga Prinsepyo sa PagtuboPagkat-on nga masayon sa mga Prinsepyo sa Pagtubo

May dapit bas a imong problema nga wala nahisgutan? Kini nga sesyon nagahatag pagpakita ug pagsaysay nga masayon sa magbubuntog nga mga prinsepyo aron maka angkon ug kadaugan sa matag bahin sa kinabuhi nga malisod samtang magapanambagon sa uban.

 

Click below to listen to: #10 Ingon nga Magbubuntog.

Pagkab-ot Luyo sa Pagkauyamo: Mahimon usa ka Magbubuntog (D2): D2 Reaching Beyond Mediocrity: Becoming an Overcomer
#9 Ingon nga Magbubuntog
Downloads: Video | Audio

Our full set of exercises, slides and handouts are available as part of the BFF Cebuano, Visaya library! If you live in Philippines, you can get this for free, otherwise check out our store!

line

Aplikasyon sa Kinabuhi

Pagpaambit sa Kinabuhi ug Pagbansay

  1. Ibahin ang usa ka leksyon nga ang Dios nagatudlo kanimo? Unsa ang usa ka bersekulo sa Biblia nga naga suporta ni-ana? Ginagamit ba nimo kini nga mapinaubsanon nga makatabang sa uban?

  2. Unsa nga bahin sa pagtubo nga gusto nimo nga makakat-on ug subra pa mahitungod niini? Ngano man?

  3. Ipasabot usa ka paagi nga ikaw nausab pinaagi niini nga mga pagbansay

  4. Gihatag nga mga buluhaton: Mga Pagbansay ug mga Plano sa pagtabang nga masabtan ug pagbunto sa kasub-anan.

Cebuano / Visaya Digital LibraryPurchase the BFF Cebuano, Visaya Christian Digital Library!

Check out the BFF Cebuano, Visaya Library available at our BFF Store. This either can be downloaded when you desire or can get on a double-sided Library or thumbdrive. Includes all our many Cebuano, Visaya resources. Free to adapt and use!
If you are from Philippines, be sure to check our Seed Project for free resources (download only).

 

Next -> Return to main Cebuano index.

Directory of Discipleship Articles

Introduction to Discipleship's 3 Stages and The Flow
Basic Discipleship Stage
Basic discipleship stage and BFF materials.
Intermediate Discipleship Stage
intermediate discipleship stage and BFF materials.
Advanced Discipleship Stage
Advanced discipleship stage and BFF materials.
The Flow
Diagram of integrated Discipleship
Spirit-Dependent Teaching
7 principles on excellent teaching.
Designing discipleship curriculum
Stages and goals of discipleship
Discipleship Shapers
Learning how Christians grow
Understanding the Cycle of Decline and Revival (Judges 2)