BFF relevant articles

BFF Discipleship 2 Library

A great deal! Loads of helpful BFF discipleship resources in one place. Buy or see what is on the Discipleship Libraries.

Basic Discipleship Introduction and materials

Basic Step of Discipleship

Intermediate discipleship materials

Intermediate Step of Discipleship

Advanced Disciplehship

Advanced Step of Discipleship

Help oversea pastors by making donations to BFF!

Learn more!

 

BFF RSS index feed

Cebuano: Pagkab-ot Luyo sa Pagkauyamo: Mahimon usa ka Magbubuntog (D2)

Pagkab-ot Luyo sa Pagkauyamo: Mahimon usa ka Magbubuntog (D2): Sesyon #3

D2 Video Discipleship Training Seminar
D2 Reaching Beyond Mediocrity: Becoming an Overcomer


#3 Pagbaton ug Kusog

Translated from English into Cebuano, Visaya

Rev. Paul J. Bucknell


Video Training: #1 Espiritu | #2 Pagpili | #3 Pagbaton | #4 Kadaugan
Overcome...: #5 Kabalaka | #6 Garbo | #7 Kailibgon | #8 Kasuko
Overcome...:#9 Kasub-anan | #10 Ingon nga Magbubuntog

D2 Index | D1 Seminar, Visaya Main Training Index


#3 Pagbaton ug Kusog spiritual warfarePagdiskobre ug kasinati-an sa gahom sa pulong sa Dios!

Ang Dios nagasulti ngadto sa iyang katawhan pinaagi sa Iyang Pulong ug paggamit sa kamatooran nga nagahatag kanila ug kagawasan. Ang kamatooran nagapalig-on sa imong pagtoo ug epektibong nakig-away sa mga pagduhaduha nga gihatag pinaagi sa usa ka dautan. Pagkat-on kon gi-unsa sa Dios pagpakigsulti diha kanimo.

Click below to view the video on Gain Strength - Pagbaton ug Kusog
Pagkab-ot Luyo sa Pagkauyamo: Mahimon usa ka Magbubuntog (D2): D2 Reaching Beyond Mediocrity: Becoming an Overcomer
Sesyon #3 - Pagbaton ug Kusog
Downloads: Video | Audio

Our full set of exercises, slides and handouts are available as part of the BFF Cebuano, Visaya library! If you live in Philippines, you can get this for free, otherwise check out our store!

line

Aplikasyon sa Kinabuhi

Pagbansays & Pagpakigbahin sa Kinabuhi

Pagbansay AT4-1: “Pagtubo pinaagi sa Salmo 1 makatabang kanimo sa pag angkon ug pagtoo pinaagi sa kon unsaon pagsabot ang Pulong sa Dios. Buluhaton nga dad-on nato sa balay: tapuson Salmo 1 nga pagtoon.

Cebuano / Visaya Digital LibraryPurchase the BFF Cebuano, Visaya Christian Digital Library!

Check out the BFF Cebuano, Visaya Library available at our BFF Store. This either can be downloaded when you desire or can get on a double-sided Library or thumbdrive. Includes all our many Cebuano, Visaya resources. Free to adapt and use!
If you are from Philippines, be sure to check our Seed Project for free resources (download only).

Next -> Listen or view Sesyon #4.

Directory of Discipleship Articles

Introduction to Discipleship's 3 Stages and The Flow
Basic Discipleship Stage
Basic discipleship stage and BFF materials.
Intermediate Discipleship Stage
intermediate discipleship stage and BFF materials.
Advanced Discipleship Stage
Advanced discipleship stage and BFF materials.
The Flow
Diagram of integrated Discipleship
Spirit-Dependent Teaching
7 principles on excellent teaching.
Designing discipleship curriculum
Stages and goals of discipleship
Discipleship Shapers
Learning how Christians grow
Understanding the Cycle of Decline and Revival (Judges 2)